WEB DEVELOPMENT

bấm vào liên kết để tìm hiểu HTML/CSS

Tìm hiểu HTML

Tạo Table

MSSV Họ và tên Chức vụ
2001190464 Phạm Gia Đạt Không Có
2001190479 Trịnh Vinh Dự Không biết

Tạo bảng trộn

1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16

The video element

Đăng Nhập

Họ và tên
MSSV
Mật Khẩu
Email
Giới Tính NamNữ
Khoa
Ngày Sinh
Tuổi
Web hosting by Somee.com